De ontwikkelcyclus
De ontwikkelcyclus is een hulpmiddel om gestructureerd materialen te ontwikkelen voor talentontwikkeling. U begint met het bepalen en vastleggen wat u precies wilt bereiken en werkt vervolgens toe naar concrete lesmaterialen. Zowel tussentijds als aan het eind van de cyclus evalueert u of alles nog naar wens verloopt en of bijstellingen nodig zijn.

De cyclus bestaat uit vier fasen:

  • Onderzoeken: verkennen wat u wilt bereiken met talentontwikkeling en kaders en randvoorwaarden vaststellen.
  • Ontwerpen: het ontwikkelen van materialen voor talentontwikkeling.
  • Uitvoeren: het in de praktijk brengen van de talentontwikkeling.
  • Evalueren: bepalen of de talentontwikkeling naar wens verloopt, en nagaan waar verbetering nodig is.

Per fase zijn hieronder een aantal stappen omschreven, met daarbij instrumenten, voorbeelden en tips. Voor elk instrument wordt aangegeven op welk niveau deze bruikbaar is. We maken een onderscheid in meso- en microniveau. Instrumenten die bedoeld zijn voor schoolbrede afstemming zijn geschikt voor het 'meso-niveau'. Zij kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het leerplankundige proces van talentontwikkeling. Instrumenten die bedoeld zijn voor talentontwikkeling in de les zijn bruikbaar op 'micro-niveau'. Deze instrumenten worden veelal door direct uitvoerende docenten gebruikt.
Daarnaast is er een instrument ontwikkeld voor monitoring van het leerplankundig proces van talentontwikkeling. Met dit instrument maakt u een tussenbalans op.

De producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de scholen uit het SLO netwerk 'Brede talentontwikkeling' (zie Verantwoording).

ONDERBOUW TWEEDE FASE
Onderzoeken
1. Bepaal uw visie
Bepaal met de quickscan hoe talentontwikkeling er bij u op school in grote lijnen uit zou kunnen zien. Quickscan talentontwikkeling.

Bekijk de mogelijkheden voor talentontwikkeling in de Tweede Fase. Ruimte voor talentontwikkeling.

Onderzoek de mogelijkheden voor talentontwikkeling in de Tweede fase op uw school. Vragenlijst talentontwikkeling.

Tip! Gebruik eventueel ter inspiratie voor de quick-scan. Visiebepaling aan de hand van stellingen.

 
Talentkaartjes.  

2. Formuleer concrete uitgangspunten voor een samenhangend leerplan voor talentontwikkeling
Bepaal uw concrete uitgangspunten voor talentontwikkeling. Spinnenwebspel.

Tip! Gebruik eventueel als alternatief voor het formuleren van uitgangspunten. Leerplanelementen voor talentontwikkeling

3. Stel een beleidsplan voor talentontwikkeling op
Bekijk het format voor een beleidsplan. Beleidsplan voor talentontwikkeling

Bekijk de mogelijkheden voor de Tweede fase. Van visie naar praktische uitwerking

Tip! Gebruik het projectplan om het beleidsplan om te zetten in concrete activiteiten. Format projectplan

Extra Tip: Gebruik het web der bevoegden om te bepalen wie daarover beslist. Web der Bevoegden

4. Maak de tussenbalans op
Bekijk of alles nog naar wens verloopt.

Monitorinstrument

 Ontwerpen
5. Formuleer criteria voor het programma
Bekijk de criteria voor een uitdagend programma voor talentontwikkeling. Criteria voor uitdagend aanbod.

 
Criteria voor lesmateriaal talentontwikkeling.

6. Ontwerp het lesmateriaal
Volg het stappenplan voor het ontwikkelen van opdrachten voor talentontwikkeling. Het ontwikkelen van opdrachten voor talentontwikkeling.

Tip: voor de Tweede fase klik op de link hiernaast.

Voldoet het ontwikkelde materiaal aan de eerder vastgestelde criteria? Checklist criteria voor uitdagend aanbod.

Tip! Voor voorbeelden van verrijkingstaken klik op een van de pijltjes hiernaast. Het ontwikkelen van opdrachten voor talentontwikkeling.

7.  Bepaal hoe leerlingen beoordeeld worden
Volg het stappenplan in het opbrengstgericht werken aan talent. Model OGW aan talent.

Bekijk de voorbeelden om de beoordeling van leerlingen vorm te geven. Beoordeling: tips en instrumenten.

Tip! Wilt u gaan werken met een portfolio? Maak dan gebruik van het stappenplan. Portfolio en beoordeling.

Het Talentdossier.

Bekijk de voorbeelden van werken met een portfolio.

Voer een kleinschalige enquête uit.

Vraag andere scholen om hun kritische blik op een probleemvraag.

8. Maak de tussenbalans op
Bekijk of alles nog naar wens verloopt.

Monitorinstrument

Uitvoeren
9. Houd een vinger aan de pols
Laat leerlingen het talentdossier gebruiken. Het Talentdossier.

Begeleid de leerlingen Begeleid de leerlingen.

Bekijk of alles nog naar wens verloopt.

Monitorinstrument

Evalueren
10. Ga na of de ontwikkelingen naar wens verlopen
Laat leerlingen het talentdossier gebruiken. Het Talentdossier.

Bekijk of het project nog volgens planning verloopt. Procesbewaking talentontwikkeling.

Tip! Gebruik deze handreiking voor het evalueren van de talentlessen samen met leerlingen. Evaluatie van talentlessen.

11. Maak de tussenbalans op
Bekijk of alles nog naar wens verloopt.

Monitorinstrument