Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken aan talent

Met opbrengstgericht werken (OGW) aan talent bedoelen we dat scholen werk maken van het verhogen van de leerprestaties ten aanzien van talenten van hun leerlingen. Dit gebeurt door het stellen van duidelijke doelen, het verzamelen en analyseren van (leerling)gegevens en het nemen van beslissingen op basis van die gegevens. Op deze wijze kunnen scholen de meerwaarde van talentontwikkeling aantonen.

Opbrengstgericht werken aan talentontwikkeling zou normaliter in de aanvang al meegenomen moeten worden bij de visieontwikkeling rondom talentontwikkeling. Binnen het voortgezet onderwijs is opbrengstgericht werken echter nog geen gemeengoed. Daarom besteden wij hier expliciet aandacht aan.

Om opbrengstgericht werken aan talentontwikkeling tot een succes te maken, is het belangrijk om op twee niveaus stappen te ondernemen:

  • Schoolniveau
  • Leerlingniveau